China, 2007, Photos: people

Mongolian Dude along Shanghai’s People-watching “Bund” Taking it Easy, Xi’an Girl in Concrete Park, Pingyao “Boy”, LDTX Dancer Woman in Pingtan Tea House, Suzhou Steady Liu, My Main Man at the Hua Feng Youth Hostel, Beijing Men...